Berikut ini adalah daftar nama ahli-ahli fikih sejak abad pertama sampai abad keempat Hijriah. Nama-nama yang ada berasal dari salah satu karya Imam An-Nasa’i yang berjudul Tasmiyah Fuqaha’ Al-Amshar, Daftar Nama Ahli-Ahli Fikih di Berbagai Kota.


Di antara nama-nama yang ada, terdapat sejumlah nama yang berulang. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat proses belajar mereka tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Waktu itu, seorang penuntut ilmu melakukan perjalanan untuk menemui guru-guru yang ada di berbagai tempat.

Karena itu, tidak tertutup kemungkinan ia pun akan belajar pada dua atau tiga orang guru dan dikenal oleh masyarakat sebagai murid terkemuka tiga guru tersebut. Dalam daftar, misalnya, kita dapat lihat bahwa Abdullah bin Mubarak tercatat sebagai murid terkemuka dari Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza’i dan Ayyub As-Sahtiyani.

Hal menarik lainnya, kita dapat melihat juga sebuah fakta penting bahwa ahli-ahli fikih dalam Islam itu ternyata tidak sebatas Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad. Sebagaimana dalam daftar yang dibuat Imam Nasa’i, imam-imam fikih pada abad-abad pertama Islam banyak. Keberadaan mereka terentang dari Mesir sampai Tanah Khurasan.

Hanya saja, dari sekian banyak ahli fikih yang ada, hanya Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad yang paling dikenal dalam sejarah. Metode-metode fikih mereka dipelajari, diambil, dan kadang ditetapkan sebagai mazhab resmi pada negara-negara muslim yang ada, dulu dan sekarang. Kitab-kitab fikih mereka terus dikaji sampai sekarang.

Keadaan seperti itu banyak disebabkan oleh adanya pengikut-pengikut mereka yang membakukan metode fikih masing-masing dalam sejumlah karya tulis. Karya-karya yang dimaksud kemudian disaling ulang oleh banyak orang untuk akhirnya dibaca dan dikaji di banyak negeri. Artinya, metode mereka terabadikan oleh tulisan-tulisan para pengikut mereka.

Fikih Abu Hanifah, misalnya, banyak diketahui orang lewat karya-karya Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi. Fikih Imam Malik banyak diketahui dan dipelajari orang di berbagai negeri lewat karya-karya Ibnu Abdil Bar. Fikih Syafi’i banyak diketahui orang-orang waktu itu lewat karya-karya Al-Baihaqi dan An-Nawawi. Fikih Ahmad bin Hanbal banyak diketahui lewat karya-karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dari situlah kemudian masyarakat luas mengenal adanya Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali.

Di banyak negeri muncul orang-orang yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Masing-masing para pengikut ada pula yang akhirnya menuliskan kembali fikih-fikih imam mazhab mereka dalam karya yang lebih tipis atau lebih ringkas atau lebih sederhana agar dapat dipahami oleh generasi penuntut ilmu yang muncul di kemudian hari.

Tidak hanya berupa sebuah uraian, di antara karya tersebut ada yang berupa untaian-untaian sajak agar mudah dihafalkan. Sebaliknya, dari karya-karya para pengikut mazhab tersebut, kemudian muncul pula sejumlah penulis yang membuat komentar-komentar dari karya-karya ringkas itu atau sajak-sajak yang berisi dasar-dasar fikih suatu mazhab.

DAFTAR NAMA AHLI-AHLI FIKIH SAMPAI ABAD KE-4 HIJRIAH


I. DARI PENDUDUK MADINAH

Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Umar bin Al-Khaththab, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq

Dari Kalangan Tabi’in

Sa’id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair bin Awwam, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al-Harits bin Hisyam, Ali bin Al-Husein, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, Salim bin Abdillah bin Umar, Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Al-Husein Al-Baqir, Umar bin Abdil Aziz

Dari Kalangan setelah Tabi’in

Abdullah bi Yazid bin Hurmuz, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, Abu Zinad Abdullah bin Dzakwan, Yahya bin Sa’id Al-Anshari

Dari Kalangan setelah Mereka

Malik bin Anas dan Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majisyun

Murid Imam Malik dari Penduduk Madinah

Abdul Malik bin Abdil Aziz Al-Majisyun

Murid Imam Malik dari Penduduk Mesir

Abdurrahman bin Al-Qasim dan Asyhab bin Abdil Aziz

II. DARI PENDUDUK MEKKAH

Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Abdullah bin Abbas

Murid-Murid Abdullah bin Abbas

‘Atha’ bin Abi Rabah, Thawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabr, Sa’id bin Jubair, Jabir bin Zaid, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah

Setelah Mereka

Amr bin Dinar

Setelah Amr bin Dinar

Ibnu Juraij dan Sufyan bin ‘Uyainah

Setelah Ibnu Juraij dan Sufyan bin ‘Uyainah

Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sa’id bin Salim Al-Qaddah

Setelah Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sa’id bin Salim Al-Qaddah

Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i

Murid-Murid Imam Asy-Syafi’i

Abu Ibrahim bin Yahya Al-Muzani, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Abul Walid Musa bin Abil Jarud, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi

III. AHLI-AHLI FIKIH DARI PENDUDUK KUFAH

Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas’ud

Dari Kalangan Tabi’in

Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Amr bin Syarahbil Abu Maysarah, Abidah bin Amr As-Salmani, Syuraih bin Al-Harits Al-Kindi, Masruq bin Al-Ajda’, Abdullah bin Utbah

Setelah Mereka

Amir bin Syarahil dan Ibrahim An-Nakha’i

Setelah Mereka Berdua

Al-Hakam bin Utaibah Al-Kindi, Hammad bin Abi Sulaiman, Mansur bin Al-Mu’tamir, Al-Mughirah bin Al-Miqsam

Setelah Mereka

Abdullah bin Syubrumah, Abdurrahman bin Abi Laila, Abu Hanifah

Setelah Mereka

Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauri dan Al-Hasan bin Shalih bin Hayy

Murid-Murid Abu Hanifah

Zufr bin Al-Hudzail, Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim, ‘Afiyah bin Yazid, Asad bin Amr

Murid-Murid Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauri

Abdullah bin Al-Mubarak, Waki’ bin Al-Jarrah, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Fazari, Abdurrahman bin Mahdi, Adh-Dhahhaq bin Muzahim

Murid-Murid Al-Hasan bin Hayy

Humaid bin Abdirrahman Ar-Ruasi dan Yahya bin Adam

IV. AHLI-AHLI FIKIH DARI PENDUDUK BASHRAH

Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Abu Musa Al-Asy’ari dan Imran bin Hushain

Dari Kalangan Tabi’in

Humaid bin Abdirrahman Al-Himyari dan Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir

Setelah Mereka

Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Bashari, Muhammad bin Sirin, Jabir bin Zaid (telah disebutkan dalam daftar murid-murid Abdullah bin Abbas), Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarami

Setelah Mereka

Ayyub bin Kaisan As-Sahtiyani, Yunus bin ‘Ubaid, Utsman bin Muslim Al-Buti

Setelah Mereka

Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Qadhi, Hammad bin Zaid, Bisyr bin Al-Mufadhdhal

Setelah Mereka

Mu’adz bin Mu’adz Al-Anbari dan Muhammad bin Abdillah Al-Anshari

Setelah Mereka Berdua

Hilal bin Yahya Ar-Ra’yi

V. AHLI-AHLI FIKIH DARI PENDUDUK SYAM

Dari Kalangan Sahabat Rasulullah

Mu’adz bin Jabal dan Abu Darda’ Uwaimir bin Zaid

Setelah Mereka

Makhul

Setelah Makhul

Sulaiman bin Musa, Abdurrahman bin Amr Al-Auza’i, Sa’id bin Abdil Aziz

VI. AHLI-AHLI FIKIH DARI PENDUDUK MESIR

Amr bin Al-Harits dan Laits bin Sa’ad

Setelah Mereka

Abdurrahman bin Al-Qasim dan Asyhab bin Abdil Aziz (dua orang ini telah disebutkan dalam daftar murid-murid Imam Malik bin Anas)

Setelah Mereka

Al-Harits bin Miskin dan Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

VII. AHLI-AHLI FIKIH DARI PENDUDUK KHURASAN

Adh-Dhahhak bin Muzahim (telah disebutkan dalam daftar murid-murid Sufyan Ats-Tsauri), An-Nadhr bin Muhammad Al-Marwazi, Ibrahim bin Maymun Ash-Shaigh, Abdullah bin Al-Mubarak (telah disebutkan dalam daftar murid-murid Ats-Tsauri)

Setelah Mereka

Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Aktsam

Murid-Murid Al-Auza’i yang Paling Kuat Hafalannya

Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Walid bin Mazid

Murid-Murid Ayyub As-Sahtiyani yang Paling Kuat Hafalannya

Hammad bin Salamah, Abdul Warits bin Sa’id Al-Anbari, Ismail bin ‘Ulayyah, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Al-Mubarak, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

Murid-Murid Sa’id bin Abi Arubah yang Paling Kuat Hafalannya

Yazid bin Zurai’, Sarrar bin Mujasysyir, Mush’ab bin Mahan.


BACA JUGA ARTIKEL TERKAIT LAINNYA DIBAWAH INI :Posting Komentar